01

REGULAMIN

 

Biżuteria od pradziejów niesie wiele znaczeń. Jest ozdobą ciała i stroju, lokatą, wyrazem emocji - od pięknych do agresywnie destrukcyjnych, przedmiotem badanym przez archeologa i psychologa, informacją dla widza i historyka, obiektem tworzonym przez mistrza i ignoranta, rekwizytem artysty i kabalisty, symbolem władzy i żałoby, manifestem politycznym i religijnym, rzeczą piękną lub kiczem. Towarzyszy ludziom od zawsze.

Pojęcie biżuterii dziś jest szczególnie często definiowane. Biżuteria jest określana mnóstwem przymiotników. Jest artystyczna, konceptualna, seryjna, historyczna, szlachetna, minimalistyczna, pradziejowa, recyklingowa, wirtualna, post-coś-tam, trendy i passé, klasyczna i nowoczesna, autorska i komercyjna…

Jaka zatem jest dzisiaj, tu i teraz? Jaka jest w Polsce? Jaka w Europie? Wszelaka. Ale coraz rzadziej niesie ze sobą coś, co należałoby określić jako narrację, rozumianą poprzez czytelny komentarz, protest, negację, aplauz lub pytanie. Dziś biżuteria dużo częściej „wygląda”, jest „designerska” lub „markowa”, przestała dawać znaki (no może poza dewocjonaliami). Wtapia się w sylwetkę właściciela i jego sztafaż, jest mało ważna.


Na forach społecznościowych, w prywatnych rozmowach wyrażamy swoje opinie na rozmaite tematy: społeczne, polityczne, medyczne, ekologiczne itd. Pragnąc, żeby te opinie nie były ulotne, chcemy zaprosić Was, artystów złotników, rzemieślników, uczniów i studentów, żebyście to swoje zdanie przekazali technikami złotniczymi, wyrazili je poprzez biżuterię czy obiekty złotnicze. Żebyście to, co Was cieszy czy smuci, co drażni lub wywołuje radość, co gnębi i gniecie wyrazili biżuterią, w czytelnym dla odbiorcy komunikacie.

Nie ograniczamy tematów, które Autorzy chcieliby poruszyć, jednak prosimy o wyłączenie z dyskusji tematów mających ścisły związek z religią i symboliką sakralną. Takich wypowiedzi, szczególnie w Polsce i Europie, jest mnóstwo. Może nawet zbyt wiele. Nie chcemy więc ułatwiać zadania uczestnikom wystawy. Nie ograniczamy stosowanych technik i materiałów, ale ponieważ chcemy stworzyć wystawę złotniczą, prosimy o nadsyłanie prac, które mają cechy wynikające z umiejętności wykorzystania warsztatu złotniczego.

Prosimy uczestników o nadanie pracom tytułów, może to ułatwić zrozumienie ich przez publiczność. Możliwe jest również dołączenie do swojej pracy zdjęcia, tekstu lub wizualizacji w dowolnym formacie (2D lub 3D), nie większej jednak niż 20 x 20 x 5 cm (wystawa będzie podróżować). Nadesłanie samej wizualizacji bez obiektu nie mieści się w formule wystawy. Ze względów technicznych wizualizacja w formie pliku wymagającego użycia monitora lub rzutnika nie będzie prezentowana na wystawie i w katalogu.

Pierwszy pokaz projektu „Moim zdaniem….wystawa z komunikatem” odbył się w Krakowie 7 czerwca i towarzyszył Targom Jubinale, kolejne terminy podane są na w zakładce Kalendarz wystaw.

 

WARUNKI UCZESTNICZENIA W PROJEKCIE „MOIM ZDANIEM...”

1. Każdy z uczestników może przesłać jedną do trzech prac (zestaw stanowi jedną pracę), jednak organizatorzy zastrzegają sobie prawo do decyzji w sprawie ostatecznej formy wystawy. O przyjęciu pracy decydują organizatorzy. Nie zostaną przyjęte prace, których treści są sprzeczne z prawem obowiązującym w krajach Unii Europejskiej, a także te, które są zbyt daleko idącym naśladownictwem, nie przedstawiają w sposób dostateczny związku miedzy pracą a zdaniem wyrażonym przez autora itp. Liczymy na kulturę wypowiedzi złotniczej.

2. Prace (na każdym etapie trwającego projektu) należy przesłać na własny koszt w opakowaniach chroniących je przed uszkodzeniem, możliwych do wielokrotnego wykorzystania, czytelnie oznaczonych imieniem i nazwiskiem Autora na adres: GALERIA OTWARTA, 27-600 Sandomierz, Rynek 2 (odbiór pracy zostanie potwierdzony drogą mailową). Terminy znajdują się na stronie www.moimzdaniem.info. Odsyłanie prac odbędzie się również na koszt Autorów.

3. Warunkiem udziału w wystawie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz opisu pracy i dołączenia do wysłanych prac (druki można pobrać ze strony www.moimzdaniem.info.) Zgłoszenia można nadsyłać również pocztą elektro-niczną na adres wystawa@moimzdaniem.info.

4. Wszystkie nadesłane prace, spełniające warunki regulaminu i zgodne z założeniami projektu, zostaną sfotografowane na białym tle. Aby zapobiec błędom czy krytycznym uwagom Autora po publikacji zdjęcia obowiązkowe jest dołączenie zdjęcia prac (wykonanego choćby telefonem komórkowym) przedstawiające proponowany przez Autora układ prac. Prosimy o nieprzysyłanie prac "wyjętych z szuflady". do których dorobiona będzie ideologia.

5. Autorzy otrzymają na adres e-mail podany w zgłoszeniu fotografie wykonane na potrzeby wystawy. Organizatorzy wyrażają zgodę na publikowanie tych zdjęć w dowolnych mediach pod warunkiem zachowania podpisu lub zamieszczenia bezpośrednio pod fotografią tekstu: ©www.pb-studio.pl, wystawa biżuterii „Moim zdaniem…”

Autor jako właściciel  prac wyraża zgodę bezterminowo, nieodpłatnie i bez ograniczeń podmiotowych i przedmiotowych na wykorzystanie i publikację przez Organizatora wystawy wizerunku prac nadesłanych przez Autora na wystawę. Zgoda obejmuje: wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę, powielanie, archiwizację, publiczne udostępnianie, jak również tworzenie, przechowywanie i użytkowanie kopii zapasowych i publikację za pośrednictwem dowolnego medium, w tym w wersji elektronicznej w globalnej sieci WWW (Internet) oraz w formie drukowanej. 

6. Prace pozostaną w dyspozycji organizatorów przez co najmniej rok w związku z kolejnymi pokazami planowanymi w Polsce i za granicą. Za zgodą Autora ten termin może być przedłużony.

7. Prezentowane w kolejnych pokazach prace będą mogły zostać sprzedane przez podmiot organizujący ekspozycję na podstawie danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym i opisie pracy. Właściciel pracy w jej opisie deklaruje swoją zgodę (lub jej brak) na sprzedaż i określi cenę autorską oraz formę rachunku/faktury. Rozliczenie odbędzie się bezpośrednio między Autorem i sprzedającym. Organizatorzy w tej części działań nie biorą udziału i w związku z tym nie pobierają prowizji od transakcji. W razie sprzedaży pracy jej Autor zobowiązuje się uzupełnić kolekcję przed ponownym zaprezentowaniem wystawy.

8. Organizatorzy podejmą maksymalne starania, aby zapewnić bezpieczne warunki transportu i ekspozycji, jednak ze względów finansowych nie mogą podjąć się przyjęcia odpowiedzialności materialnej za ewentualne uszkodzenie lub utratę pracy. Z tego też względu uczestnictwo Autorów jest dobrowolne bezpłatne. Jeżeli jednak będzie możliwe ubezpieczenie prac podczas transportu lub ekspozycji, ewentualne odszkodowanie za zniszczenie lub zagubienie zostanie przekazane Autorowi pracy.

9. Każda z instytucji prezentujących wystawę będzie miała prawo zaprosić kolejnych uczestników.

10. Organizatorzy, w porozumieniu z osobami przygotowującymi następne ekspozycje, zastrzegają sobie prawo do decyzji w sprawie ostatecznej formy wystawy. Projekt „Moim zdaniem…” ma charakter dynamiczny. W wypadku braku możliwości ekspozycji wszystkich prac pierwszeństwo będą miały prace Autorów zaproszonych przez wystawiającego. Zatem może tak się zdarzyć, że z czasem pierwsze z nadesłanych prac ustąpią miejsca następnym obiektom. Jednak wykonanie dokumentacji fotograficznej, publikowanie wszystkich etapów w In-ternecie oraz prezentacja w katalogu zamykającym cykl „Moim zdaniem…” zagwarantuje ich stałą obecność w projekcie. W miarę możliwości organizatorzy nie będą rozdzielać prac już uczestniczących w cyklu wystaw od nowych, będących do nich komentarzem.

11. Każdy z Autorów będzie miał prawo do dodania kolejnej pracy przed następnym pokazem z zastrzeżeniem, że w dokumentacji projektu zdjęcia wszystkich prac, przyjętych do wystawy pokazywanych na kolejnych etapach projektu, będą trwale zachowane. Idea projektu nie przewiduje wycofania zdania, które już raz zostało publicznie przedstawione, umożliwia jedynie jego zmianę.

12. Każdej kolejnej odsłonie będzie towarzyszył folder lub podobne wydawnictwo uzupełniające katalog wydany podczas pierwszej wystawy.

 

ZAKOŃCZENIE

13. Czas zakończenia projektu został wstępnie przewidziany na 30 czerwca 2019 roku. Nie wykluczamy jednak jego przedłużenia, jeśli zainteresowanie wystawami „Moim zdaniem…” i chęć ich pokazania przez galerie czy instytucje wykroczy poza ten termin. W takim wypadku co rok kolejna odsłona projektu będzie prezentowana podczas czerwcowych targów Jubinale w Krakowie.

14. Decyzję o zakończeniu projektu podejmą organizatorzy. Na jego zakończenie planowane jest wydanie ostatniego wydawnictwa w postaci katalogu końcowego, podsumowującego cały projekt.

15. Materiały zgromadzone podczas trwania projektu zostaną zarchiwizowane oraz bezpłatnie przekazane do instytucji gromadzących informacje o współ-czesnej sztuce złotniczej.

 

FINANSE

16. Udział Autorów w projekcie jest bezpłatny.

17. Nadesłanie prac oraz ich odesłanie będzie odbywać się na koszt Autorów paczką pocztową wartościową lub pocztą kurierską ubezpieczoną zgodną z ceną autorską pracy.

18. W katalogach/folderach będą umieszczane reklamy sponsorów, dzięki którym zostanie sfinansowany jego skład i druk. Możliwe jest również odpłatne umieszczenie w tych. wydawnictwach reklamy uczestnika projektu. Zapraszamy ponadto do odpłatnego zamieszczenia swoich reklam na stronie internetowej www.moimzdaniem.info. W tej sprawie prosimy o bezpośredni kontakt z Andrzejem Sadowskim pod adresem mailowym andrzej@pb-group.eu.

19. Koszty wystawy (zwrot wydatków na podróż i noclegi, druk folderu i pla-katu) pokrywają Instytucje przyjmującą wystawę, zdjęcia, przygotowanie składu i udostępnienie wystawy pokrywają Organizatorzy. W wypadku pozyskania sponsora koszty druku folderu i plakatów nie obciążą wystawiającego.

20. Serdecznie zapraszamy wszystkie instytucje oraz osoby prywatne do wsparcia finansowego projektu. W tej sprawie prosimy o kontakt z Andrzejem Sadowskim pod adresem mailowym andrzej@pb-group.eu.

 

PROMOCJA

23. Dla celów promocji projektu została stworzona strona internetowa pod nazwą www.moimzdaniem.info (wersja angielska - www.in-my-opinion.info) oraz został założony fanpage na portalu społecznościowym Facebook: https://www.facebook.com/wystawamoimzdaniem/ .

34. Wystawie będzie towarzyszył katalog otwierający projekt, foldery lub inne
wydawnictwa dokumentujące kolejne etapy projektu oraz katalog końcowy.

35. Kolejnym odsłonom projektu będzie towarzyszył folder z nowo zgłoszonymi pracami oraz plakaty zaprojektowane i wydane przez organizatorów w po-rozumieniu z wystawiającym.

37. We wszelkich nieprzewidzianych w regulaminie sprawach proszę zwracać się do Galerii Otwartej w Sandomierzu. Prosimy o kontakt mailowy pod adresem wystawa@moimzdaniem.info lub lub telefoniczny (Mariusz Pajączkowski, +48 501-291-195). W sprawach merytorycznych prosimy o kontakt z Markiem Nowaczykiem pod adresem e-mail mareknowaczyk1@gmail.com lub telefonicznie – 502-688-008.

 

Organizatorzy:

Marek Nowaczyk
Andrzej Pacak
Mariusz Pajączkowski
Andrzej Sadowski

 

 

Organizatorzy
Sponsorzy
Patroni honorowi
Patroni medialni
OK, rozumiem i akceptuję

W celu dostarczenia usług na najwyższym poziomie i dostosowania witryny do indywidualnych potrzeb strony wykorzystują pliki cookies. Korzystanie ze stron bez zmiany ustawień dotyczących cookies powoduje, iż będą one używane w Waszym urządzeniu końcowym. Można w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies.